Tài liệu và công cụ hiển thị trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo đảm nào về độ chính xác của chúng. Trong phạm vi được pháp luật cho phép Trang web GenzVietNam.com và các bên có liên quan theo đây loại trừ rõ ràng tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được áp dụng theo quy chế, luật thông thường hoặc luật công bằng, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào mà bất kỳ người dùng nào phải chịu liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất thu nhập hoặc doanh thu, mất kinh doanh, mất lợi nhuận hoặc hợp đồng, mất khoản tiết kiệm dự kiến. Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tật cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc trình bày sai sự thật, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành. Mô tả, hoặc tham chiếu đến, sản phẩm hoặc ấn phẩm không ngụ ý xác nhận sản phẩm hoặc ấn phẩm đó.

Mặc dù mọi biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện trong quá trình chuẩn bị các trang web, tác giả không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót. Trang web này ở đây hoàn toàn là một dịch vụ dành cho bạn, vui lòng tự chịu rủi ro khi sử dụng nó.

Trang web GenzVietNam.com chứa các liên kết, quảng cáo và biểu mẫu liên kết đến các trang web bên ngoài. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến ​​được thể hiện trong các trang web này. Các trang web này không được chúng tôi giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc đầy đủ. Việc đưa các trang web được liên kết đến thông qua các biểu mẫu, quảng cáo và liên kết trong trang web của chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc xác nhận trang web được liên kết. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập các trang web của bên thứ ba này, bạn tự chịu rủi ro.